vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Beeldvorming in functie van integratieve diagnostiek

Wat?

Het aanbod is gericht op de minderjarige, zijn context en de aanmelder. We vertrekken vanuit de vragen en bezorgdheden van beiden.

Er wordt in kaart gebracht wat de minderjarige belemmert, wat de minderjarige kan helpen en wat de minderjarige nodig heeft. We kijken enerzijds naar waar de bezorgdheid zich situeert in de omgeving van de aangemelde  minderjarige, maar ook naar de krachten en mogelijkheden.
Het resultaat van beeldvorming is een opsomming van risicofactoren en protectieve factoren binnen een specifiek ontwikkelingsdomein van het kind of de minderjarige en zijn omgeving.
We doen steeds beroep op verschillende bronnen om een gedragen en breder beeld van de minderjarige en zijn context te krijgen. We kunnen bijgevolg besluiten of er verder onderzoek en/of andere hulpverlening nodig zijn.

Voor wie?

Beeldvorming richt zich naar jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar en hun context in een kwetsbare situatie. De jongeren en jongvolwassenen, hun context en de aanwezige hulpverlening hebben nood aan beeldvorming binnen een specifiek ontwikkelingsdomein om de bezorgdheden of problemen beter te begrijpen. De bezorgdheden worden in het juiste perspectief geplaatst door de krachten en mogelijkheden in de beeldvorming op te nemen.  

Hoe?

We zoeken doorheen een korte periode van zes weken naar een eerste antwoord op de aanmeldingsvraag. Zo krijgen we een beeld van wat er aan de hand is, waarom dit aan de hand is en wat er verder aan kan gedaan worden. Bij de vraagverkenning is er naast aandacht voor de bezorgdheden ook aandacht voor mogelijkheden, krachten en uitzonderingen.
Naast de eerste indrukken formuleren we een voorzichtig advies over de verder te nemen stappen. Deze beeldvorming resulteert in een verslag.


Beeldvorming bestaat uit 3 fasen: de intakefase, de beeldvormingsfase en de afrondingsfase.

In de intakefase willen we zicht krijgen op de veranderingen die de cliënt wenst en hebben we aandacht voor wat er al is (reeds aanwezig natuurlijk en hulpverleningsnetwerk), wat werkt, wat er al geprobeerd is en wat de cliënt in de plaats wil.

Tijdens de beeldvormingsfase koppelen we de verwachtingen vanuit de intakefase aan de aangemelde bezorgdheid. We doen dit aan de hand van gesprekken, observaties, screeningsvragenlijsten en externe informatie (school, CLB, betrokken hulpverlening, COS, revalidatiecentra, …). Dit gebeurt steeds in samenspraak met het de minderjarige en zijn context. Bij een vermoeden van een specifieke ontwikkelingsproblematiek worden meer gerichte vragenlijsten gebruikt.

In de afrondingsfase verwerken we de verkregen informatie in een overzichtelijk beeld. Omwille van de beperkte onderzoeksperiode zien we de antwoorden als richtinggevende hypotheses over wat er aan de hand is, waarom dit aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden. Door het opmaken van een integratief beeld  leidt dit tot een beter inzicht op de situatie en tot een richtinggevend advies over het verdere traject.

Voorwaarden?

De aanmelding gebeurt door de aanwezige hulpverlener en wordt gedragen door de minderjarige en zijn context.

De context is bereid om in het traject te stappen.

Tegenindicaties

Wanneer de diagnostische vraag enkel over kindfactoren gaat waarbij er een duidelijke nood is aan een doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater.

Wanneer het gaat over een loutere begeleidingsvraag in plaats van een ondersteuningsvraag.

Wanneer blijkt dat er een voldoende professioneel hulpverleningsnetwerk aanwezig is met mandaat voor een antwoord op de aanmeldingsvraag.

Bijkomende vragen?

Indien er nog inhoudelijke vragen zijn, kan je ons mailen (diagnostiek@amonvzw.be) of bellen (055/60.81.77 vragen naar Vanessa)

Naar "Integratieve diagnostiek"

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy