vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Integratieve diagnostiek

Wat?

De uitkomst van de handelingsgerichte diagnostiek is een integratief beeld dat een helder inzicht biedt in de problematiek, welke factoren precies op mekaar inwerken en op welke manier. Aan de hand van drie centrale vragen: wat is er aan de hand, waarom en wat kan er gedaan worden? We spreken respectievelijk over beschrijvende, verklarende en indicerende diagnostiek. Dit vormt samen met een gefundeerde indicatiestelling de basis voor de handelingsgerichte, concrete adviezen waarmee de minderjarige verder geholpen wordt. Het doel is dus niet alleen te komen tot inzicht in de problemen, maar ook en vooral het bieden van concrete handvaten en hulpmiddelen aan de minderjarige en zijn context om hen zo terug op weg te helpen en perspectief te bieden.

Het aanbod is gericht op zowel de jongeren/jongvolwassenen en zijn context als de aanmelder. 

Voor wie?

Integratieve diagnostiek richt zich naar jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar en hun context in een kwetsbare situatie met ernstige bezorgdheden op verschillende levensdomeinen.

Hoe?

De aangemelde situatie wordt samen met de jongeren/jongvolwassenen en zijn context en aanmelder in beeld gebracht aan de hand van verschillende methodieken en informatiekanalen. De diagnostiek is met andere woorden cliëntgericht, multi-method (gesprekken, vragenlijsten, observaties, testen) en multi-informant (jongeren/jongvolwassenen, ouders, grootouders, school, aanwezige en voorgaande hulpverlening). De aanmelder speelt een belangrijke rol in het proces en wordt gezien als een belangrijk lid van het multidisciplinair diagnostisch team.

Er wordt intensief interdisciplinair (gezinsbegeleider, psycholoog en  individueel  begeleider) samengewerkt met de jongeren/jongvolwassenen, de context en de aanwezige hulpverlening met een interventiegerichte focus. De hypothesevorming gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan de hand van theoretisch verantwoorde referentiekaders en volgens het protocol handelingsgerichte diagnostiek dat werd ontwikkeld voor en door de OOOC's.

Integratieve diagnostiek bestaat uit vijf fasen: intake-, strategie-, onderzoeks-, integratie- en adviesfase, wat uitmondt in een afrondingsfase.

In de intakefase willen we zicht krijgen op de hulpvragen die de jongeren/jongvolwassenen en de aanmelder stellen en maken we afspraken over de verdere invulling van de onderzoeksfase. Vanuit het oplossingsgericht kader hebben we aandacht voor wat er al is, wat werkt, wat al geprobeerd is en wat de jongere wenst.

Gedurende de strategiefase wordt door het interdisciplinair team de beschikbare informatie verzameld en geordend . Op basis van de verkregen informatie (wat is er aan de hand, waarom is dit aan de hand en wat kan er aan gedaan worden) worden hypothesen en onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad zullen gebruikt worden voor het verdere onderzoek .

Tijdens de onderzoeksfase willen we vooropgestelde hypothesen en onderzoeksvragen gaan toetsen. We doen dit door gerichte gesprekken, observaties, het opvragen en bundelen van externe informatie (school, CLB, betrokken hulpverlening, COS, revalidatiecentra, ...) en door het afnemen van screeningsvragenlijsten (CBCL, YSR, TRF, SEO,...). Dit gebeurt steeds in samenspraak met de jongeren/jongvolwassenen en zijn context. Indien er een vraag of een vermoeden is van een specifieke ontwikkelings­ problematiek kunnen gerichtere vragenlijsten of testen ingezet worden. Doorheen het proces kan ook beroep gedaan worden op externe consulten (kinder- en jeugdpsychiater, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, COS, ....).

In de integratiefase wordt door het interdisciplinair team alle verkregen informatie gebundeld in een overzichtelijk integratief beeld. Binnen het integratief beeld hebben we aandacht voor de risicofactoren, de protectieve factoren, omgevingsfactoren en de krachten. bezorgdheden, de krachten  waar zowel ruimte is voor de problemen als voor krachten en mogelijkheden. Aansluitend op het integratief beeld wordt ook de vraag beantwoord wat de jongeren/jongvolwassenen en de context nodig heeft om tot verandering te komen en wat hiervoor nodig is. Net als in de voorgaande fasen gebeurt dit altijd in dialoog met de jongeren/jongvolwassenen, de context en de aanmelder.

Gedurende de adviesfase wordt samen met de jongeren/jongvolwassenen, de context en de aanmelder het diagnostisch proces overlopen, het integratief beeld toegelicht, de aanbeveling besproken en het verdere begeleidingstraject geadviseerd. Dit wordt toegelicht  tijdens één of meerdere overleg­ moment(en) met alle betrokkenen. Na dit traject ontvangt u een verslag met een integratief beeld.

Voorwaarden?

De aanmelding gebeurt door de aanwezige hulpverlener en wordt bij voorkeur gedragen door de jongeren/jongvolwassenen en zijn context.

De context is bereid om in het traject te stappen.

Bijkomende vragen?

Indien er nog inhoudelijke vragen zijn, kan je ons mailen (diagnostiek@amonvzw.be) of bellen (055/60.81.77 vragen naar Vanessa)

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy