vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Privacy-policy

Verwerkingsverantwoordelijke
                Amon VZW
                Kloosterstraat 3               
                9630 Zwalm
                Ond.Nr: 0542.976.306

Hoe verzamelt Amon VZW persoonlijke gegevens?

Amon VZW verzamelt enkel persoonlijke gegevens in het kader van een geplande opname of begeleiding in één van de campussen die zij uitbaat. Deze persoonlijke gegevens worden ons verstrekt van rechtswege of door U zelf of Uw wettelijke vertegenwoordiger.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Amon VZW?

Amon VZW verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door U, Uw wettelijke vertegenwoordiger of een van rechtswege aangevraagde dienst.

      Deze kunnen volgende gegevens omvatten:

  1. Persoonsgegevens

Naam, Voornaam, Rijksregisternummer, identificatiegegevens uitgegeven door de Overheid (andere dan het rijksregisternummer), Verblijfsadres, Domicilie-adres, Nationaliteit, Identiteitsbewijs, Geboortedatum & -plaats

  1. Contactgegevens

        E-mailadres, GSM-nummer

  1. Familie & Netwerk

Persoonsgegevens van bloed of aanverwanten die nuttig en nodig zijn in het kader van een geplande opname of begeleiding (Naam, Voornaam, Domicilie-adres, contactgegevens)

  1. Extra administratieve gegevens:

Financiële gegevens, Gegevens Kinderbijslagfonds, Gegevens Ziekenfonds, Gegevens Verzekeringsmaatschappij

  1. Gezondheidsinformatie

Wanneer en waarom verwerkt Amon VZW persoonlijke gegevens?

Amon VZW verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.

      Amon VZW verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

Hoe behandelt Amon VZW persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen alsook gevoelige en persoonlijke gegevens worden steeds als confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens zijn enkel intern beschikbaar voor de hulpverlener en de vertrouwenspersoon.

      We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

      Wij delen jouw persoonsgegevens niet met dienstverleners van Amon VZW, enkel in het geval wij hier van rechtswege toe verplicht zijn en enkel voor zover                  als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming

Hoe lang bewaart Amon VZW persoonlijke gegevens?

Amon VZW verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:

Elektronisch dossier: tot de leeftijd van 35 jaar wordt bereikt.

Bewaart Amon VZW mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

  1. Cliëntendossier: Hulpverlener, Vertrouwenspersoon
  2. Medisch Dossier: Hulpverlener, Vertrouwenspersoon, (Huis)arts

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met Amon VZW via privacy@amonvzw.be

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Amon VZW over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U richt hiervoor een schriftelijke vraag aan Amon VZW waarna de procedure “BELEID BEHEER EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET DOSSIER” zal opgestart worden.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail privacy@amonvzw.be

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy